Algemene voorwaarden

TOEPASSELIJKHEID & VOORWAARDEN

 • Wij leveren enkel in België en Nederland. Als je een leveringsadres in een ander land opgeeft, kunnen we je bestelling weigeren.
 • Het plaatsen van een bestelling op de website geldt als uitdrukkelijke aanvaarding van onze algemene verkoopsvoorwaarden die steeds beschikbaar zijn via de website.
 • Als naast deze algemene voorwaarden ook bijkomende bijzondere voorwaarden van toepassing zijn, geldt bovenstaande ook voor die bijzondere voorwaarden.  Als onze algemene voorwaarden strijdig zouden zijn met die bijzondere voorwaarden kan jij als consument altijd de meest voordelige tekst in jouw voordeel inroepen.
 • Als een aanbod slechts een beperkte geldigheidsduur heeft of onderworpen is aan bepaalde voorwaarden, vermelden we dit uitdrukkelijk in ons aanbod.

 

ONS AANBOD EN JOUW BESTELLING

 • We beschrijven altijd zo volledig en nauwkeurig mogelijk wat we je verkopen en hoe het bestelproces zal verlopen.  De beschrijving is in elk geval voldoende gedetailleerd om je een goede beoordeling te laten maken. Als we gebruik maken van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden goederen en/of diensten. Vergissen is echter menselijk en als we ons overduidelijk vergist hebben, zijn we niet verplicht om je alsnog te leveren.
 • Je bestelling is compleet en de overeenkomst tussen ons is definitief zodra we voor je betalingstransactie met krediet- of debetkaarten de goedkeuring door de uitgever van de kaart ontvangen hebben.  Indien de uitgever van je kaart weigert om in te stemmen met je betaling aan ons, kunnen wij niet verantwoordelijk worden gesteld voor vertragingen bij de levering en/of niet-levering van uw bestelling. Bestellingen zonder geldige betaling op naam van de geregistreerde kaarthouder worden niet aanvaard of verwerkt.

 

HERROEPINGSRECHT

 • Als je goederen of diensten bij ons koopt, heb je gedurende 8 dagen vanaf de levering het recht om te beslissen dat je de goederen niet wil houden.  Je kan je bestelling dan zonder betaling van een boete terugsturen of terugbrengen in ons kantoor.  Binnen de 8 dagen nadat we je bestelling teruggekregen hebben of je hebt aangegeven dat je wil afzien van de overeenkomst, betalen we je de volledige aankoopprijs ervan terug met hetzelfde betaalmiddel waarmee je hebt betaald.  Let op: de transportkosten voor het terugsturen van de goederen worden niet terugbetaald.
 • Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen of tot je hebt aangetoond dat je de goederen hebt teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.
 • Tijdens de eerste 8 dagen na de levering verwachten we dat je zorgvuldig omgaat met de bestelling en de verpakking. Als je de goederen nog wil kunnen terugsturen zoals hierboven omschreven, mag je ze enkel in die mate uitpakken of gebruiken als nodig is om te kunnen beoordelen of je het goed wenst te behouden. Teruggestuurde goederen mogen gepast zijn, maar mogen niet gebruikt zijn.  Als je de goederen retourneert, moet dit gebeuren in de originele verpakking, met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking.

 

DE PRIJS

 • Onze prijzen zijn inclusief alle belastingen, BTW, taksen en diensten.  Je komt dus nooit voor verrassingen te staan.
 • Verzending is niet inbegrepen in de prijs en wordt extra aangerekend.

 

BETALING

 • Wij kunnen enkel betaling via de betaalmodules op onze website aanvaarden.
 • Bij verkoop in ons kantoor kan enkel cash betaald worden.

 

CONFORMITEIT EN GARANTIE

 • Wij garanderen dat onze goederen conform zijn aan je bestelling en voldoen aan de normale verwachtingen die je ervan mag hebben rekening houdende met de specificaties van het product.  Wij garanderen je natuurlijk ook dat onze goederen voldoen aan alle op het ogenblik van je bestelling bestaande wetten.

 

LEVERING EN UITVOERING

 • Alle goederen en diensten worden geleverd op het door jou bij je bestelling aangegeven adres.
 • Wanneer een artikel in stock is wordt het aangeboden op uw leveringsadres in 2 à 3 werkdagen.
 • Als wij niet tijdig kunnen leveren, verwittigen wij je altijd voor het verstrijken van de voorziene leveringstermijn.  Als wij dat niet doen, kan je kosteloos afzien van je bestelling.  In dat geval betalen wij je uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding terug.
 • Indien de door ons geleverde goederen tijdens het transport werden beschadigd, niet overeenstemmen met de artikelen die op de leveringsbon vermeld staan of niet overeenkomen met de artikelen die je had besteld, moet je dit zo snel mogelijk en zeker binnen de 3 dagen melden en de artikelen naar ons terug sturen binnen de 8 kalenderdagen na ontvangst. Je moet hiervoor contact opnemen op het e-mailadres info@allemaal-schoentjes.be.  In geval van terugzending zijn de transportkosten voor uw rekening.
 • In geval van de standaard levering kunnen wij niet verantwoordelijk worden gesteld voor enige gevolgschade wegens niet levering.  Daarom kies je beter voor de levering met verzekering die deze gevolgschade wel dekt.
 • We kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor enige gevolgschade wegens laattijdige levering.

 

OVERMACHT

 • In geval van overmacht zijn wij niet gehouden onze verplichtingen na te komen. In dat geval kunnen wij ofwel onze verplichtingen opschorten voor de duur van de overmacht, ofwel de overeenkomst definitief ontbinden.
 • Overmacht is elke omstandigheid buiten onze wil en controle die de nakoming van onze verplichtingen geheel of gedeeltelijk verhindert. Hieronder begrijpen wij onder meer, stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van onze website, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden, …
 • Onze website, logo’s, teksten, foto’s, namen en in het algemeen al onze communicatie zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten die hetzij bij ons, hetzij bij onze toeleveranciers of andere rechthebbenden liggen.

 

INTELLECTUELE EIGENDOM

 • Het is verboden gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel.  Zo mag je bijvoorbeeld tekeningen, foto’s namen, teksten, logo’s kleurencombinatie, etc … niet kopiëren of reproduceren zonder onze voorafgaande en uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.
 • We hopen natuurlijk steeds dat al onze klanten 100% tevreden zijn.  Als je toch klachten zou hebben over onze diensten, kan je ons contacteren via info@allemaal-schoentjes.be. We doen er alles aan om je klacht zo snel mogelijk te behandelen.

 KLACHTENREGELING EN GESCHILLEN

 • Op alle overeenkomsten die we afsluiten met onze klanten, ongeacht hun woonplaats, is uitsluitend het Belgische recht van toepassing en bij geschillen zijn enkel de bevoegde Belgische rechtbanken bevoegd.  Indien om redenen van internationaal recht toch een ander recht van toepassing is, zal bij de interpretatie van huidige algemene voorwaarden in de eerste plaats teruggegrepen worden naar de Belgische Wet Marktpraktijken en Consumentenbescherming.

 

PRIVACY EN COOKIES

 • De gegevens die u hebt ingegeven bij u bestelling of bij het aanmaken van uw account blijven bij ons bewaard en worden enkel door ons gebruikt voor verkoop- en marktanalyse.  In geen geval worden uw gegevens doorgegeven aan derden.
 • U kan ten alle tijden uw persoonsgegevens aanpassen, indien U wenst kan u uw gegevens laten verwijderen, neem hiervoor contact op met ons via info@allemaal-schoentjes.be
 • Op www.allemaal-schoentjes.be maken we gebruik van cookies.